Producenci
Reklamacje i zwroty

Informacja dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy od umowy zawartej na odległość

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

 • pisemnie na adres: Łuk-Mar Martyna Grajek, ul. Boh. Monte Cassino 6,  82-300 Elbląg
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@psiabuda.com.pl;

 

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres:

Łuk-Mar Martyna Grajek, ul. Boh. Monte Cassino 6, 82-300 Elbląg,

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od Państwa zwrotu. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

PODSTAWA
REKLAMACJI

Z tytułu niezgodności towaru z umową   Z tytułu rękojmi                     
DATA ZAWARCIA
UMOWY SPRZEDAŻY

dotyczy Umów Sprzedaży zawartych
do 24 grudnia 2014 roku

dotyczy Umów Sprzedaży zawartych
od 25 grudnia 2014 roku
PODSTAWA PRAWNA ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o
zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
(Dz.U. nr 141, poz.
1176 ze zm.) oraz
inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa

ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie
obowiązujące przepisy prawa
PODSTAWOWE
PRZESŁANKI
ODPOWIEDZIALNOŚCI
SPRZEDAWCY

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową Sprzedaży. niezgodność towaru z umową
W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości Produktu domniemywa się, że jest on zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli odpowiada podanemu przez Sprzedawcę opisowi lub ma cechy
okazanej Klientowi próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Produktu. W przypadkach nieobjętych powyższymi przypadkami domniemywa się, że Produkt jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju Produkt jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym Produkt tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy Produkt odpowiada oczekiwaniom dotyczącym Produktu tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach Sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu Produktu lub reklamie, odnoszące się do właściwości Produktu, w tym także terminu, w jakim Produkt ma je zachować.
Na równi z zapewnieniem producenta traktuje się zapewnienie osoby, która wprowadza Produkt do obrotu krajowego w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, oraz osoby, która podaje się za producenta przez umieszczenie na Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego.

Za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży uważa się również nieprawidłowość w jego zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeliczynności te zostały wykonane w ramach Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę lubprzez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność,albo przez Klienta według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży. zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, gdy Klient o tej niezgodności wiedział lub, oceniającrozsądnie, powinien był wiedzieć. Sprzedawca nie jest związany zapewnieniem, o którym mowa w art. 4, jeżeli wykazał, że zapewnienia tego nie znał ani, oceniając rozsądnie, znać nie mógł albo że nie mogło ono mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy, albo też że jego treść
sprostowano przed zawarciem umowy.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany

Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Wada fizyczna
Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z  przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili
Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodna z Umową Sprzedaży, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.Jeżeli Klientem jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
Sprzedany Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

Wada prawna
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny takżeza istnienie prawa zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. Gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są Produkty oznaczone tylko co do gatunku albo Produkty mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Klientem jest konsument. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

 

 PODSTAWOWE
UPRAWNIENIA
KONSUMENTA
Niniejsze uprawnienia mają co do zasady charakter
dwuetapowy, co oznacza, że Klient ma możliwość
przejścia do drugiego etapu uprawnień dopiero
po uprzednim wyczerpaniu uprawnień z pierwszego etapu:

1) Etap: naprawa / wymiana

Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży,
Klient może żądać doprowadzenia go do stanu
zgodnego z Umową Sprzedaży przez nieodpłatną naprawę
albo wymianę na nowy, chyba że naprawa
albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych
kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia
się wartość Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży
oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności,
a także bierze się pod uwagę niedogodności,
na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.

2) Etap: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy

Jeżeli Klient, z przyczyn określonych powyżej,
nie może żądać naprawy ani wymiany albo
jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu
żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa
albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne
niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego
obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy Sprzedaży.
Od Umowy Sprzedaży Klient nie może odstąpić, gdy
niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotna.
Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany
uwzględnia się rodzaj Produktu i cel jego nabycia.

 Niniejsze uprawnienia mają co do zasady charakter
równorzędny, co oznacza, że Klient ma możliwość
korzystania od razu zarówno z pierwszej,
jak i drugiej grupy uprawnień:

1) Grupa: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć
oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu
od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta
wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo
wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt
był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę
albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi
wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej
proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży,
w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości
Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od
Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast
zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie
z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać
wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast
wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba
że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową
Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów
w porównaniu ze sposobem proponowanym
przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów
uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad,
rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze
się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby
Klienta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli spośród
sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe
i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad,
bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta
do odstąpienia od umowy ograniczone jest do
Produktów wadliwych.

2) Grupa: naprawa/wymiana

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać
wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
Sprzedawca jest obowiązany wymienić
Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę
w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności
dla Klienta. Sprzedawca może odmówić
zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie
do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu
wadliwego w sposób wybrany przez Klienta
jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem
doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby
nadmiernych kosztów.

 

 WAŻNE TERMINY
REKLAMACYJNE
 2 miesiące na zawiadomienie Sprzedawcy
o stwierdzeniu
niezgodności

Kupujący traci swoje uprawnienia, jeżeli przed
upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności
Produktu z Umową Sprzedaży nie zawiadomi
o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

6 miesięcy domniemania istnienia
niezgodności w chwili wydania
Produktu

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt
w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową
Sprzedaży; w przypadku stwierdzenia niezgodności
przed upływem sześciu miesięcy od wydania Produktu
domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

2 lata odpowiedzialności Sprzedawcy

Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu
z Umową Sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia
przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Klientowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Produktu.

 1 rok domniemania istnienia wady w chwili
wydania Produktu

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady
fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na
Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym
Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument,
a wada fizyczna została stwierdzona przed
upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu,
domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Klienta.

2 lata odpowiedzialności Sprzedawcy

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi
o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia
wydania Produktu Klientowi. Do wykonywania uprawnień
z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Produktu
stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg
terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi
rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek
powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 

 

MIEJSCE I SPOSÓB
ZŁOŻENIA
REKLAMACJI
                                     
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład :
 • osobiście pod adresem: ŁUK-MAR Martyna Drewnik, ul.Boh.M.Cassino 6, 82-300 Elbląg;
 • pisemnie na adres:  ŁUK-MAR Martyna Drewnik, ul.Boh.M.Cassino 6, 82-300 Elbląg;
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 725 366 060
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Kontakt z nami"                                                         
OPIS REKLAMACJI Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

(2) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację.
Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
DOSTARCZENIE
REKLAMOWANEGO
PRODUKTU
W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: ŁUK-MAR Martyna Drewnik, ul.Boh.M.Cassino 6, 82-300 Elbląg.

Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa powyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji
Klienta oraz nie narusza prawa Klienta – w przypadku złożenia reklamacji na podstawie rękojmi – żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.
ODPOWIEDŹ
SPRZEDAWCY
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
POZASĄDOWE
SPOSOBY
ROZPATRYWANIA
REKLAMACJI I
DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ
ZASADY DOSTĘPU DO
TYCH PROCEDUR
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl